Tập nằm sấp

Bé nhà em 2thang 23 ngày. Tập nằm sấp. Mỗi lần bao nhiêu phút và vào thời gian nào phù hợp trong ngày sau ăn bao lâu ak