Bé e rụng rốn này đc 2 ngày. Nhưg thấy còn ít như hình và đóng mày như v. Bs và các mom có kinh nghiệm tư vấn giúp e rốn như v có tự rụng tiếp ko hay phải gỡ ra ạ