Có mom nào giống mình không. Đi siêu âm con 37 tuần 2735g mà chưa quay đầu. Bs bảo khả năng sanh mổ. Mình lo quá