E Bầu 19 tuần bị đi ngoài nặng nên dùng gì cho hết và có ảnh hưởng gì tới bé k ạ q