Trê 3m nằm sấp bao lâu là đủ

Cho mình hỏi Trẻ 3m thì nằm sấp TB bao nhiêu phút/lần là tốt cho trẻ vậy chuyên gia Cảm ơn chuyên gia

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Vận động: Bé biết lẫy