Biếng ăn

Bé nhà e 1th10ng bé mấy nay ko chịu ăn, cữ ăn khoảng 30-35ml sữa (trc cữ sữa 60/70ml) Gv tư vấn giúp em ạ