Làm thế nào để xem lại bài học các tuần trước

Cho em hỏi có thể xem lại kiến thức của các bài học cũ được không? Hiện tại em chỉ thấy hiện của 2 tuần gồm trước và sau mốc thai hiện tại thôi ạ?

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

PHƯƠNG PHÁP THAI GIÁO NGÔN NGỮ VÀ VẬN ĐỘNG